Menu
نویسنده مطلب : امیر حیدرزاده

مطلب مورد بحث:

از این رفتارها دست برندار


رفتارهایی هست که هرگز نباید دست از آنها برداریم. مهم نیست که دیگران چه میگویند. این رفتارها، باید باید باید در زندگی ما باقی بمانند. روزی که آنها را کنار بگذاریم، زندگانی خود را به پایان برده ایم، اگرچه زنده مانی، ادامه خواهد یافت… …..  این قسمت منو یاد یک نوشته قدیمی از خودم انداخت: 
زندگی ها متفاوت است. برای همه. برداشت ها متفاوت است. برای همه. عده ای هم مدام داخل ذهنشان با خودشان حرف میزنند. هر کسی یک مدل. یکی از دریچه دید یک سوم شخص عاقل خود را می بیند. یکی هم از دید یک ملامتگر بی رحم یا شاید معلمی عصبانی.
 تفکر مثبت وقار می آورد. حتی اگر موضوعیت مهمی هم در کار نباشد. کلا وقتی فضای سنگینی در درونت ایجاد میشود گویی در مسیری پلکانی به سوی  نوعی عالم روحانی و معنوی گام بر میداری و سطح رفتاری ات تغییر میکند. دیگر محرکهای دست و پا گیر اطراف و محیط تماما دروغین مادی, تو را نمی آزارد.