Menu
نویسنده مطلب : میثم نوروزیان

مطلب مورد بحث:

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی


دنیل کانمن در کتاب «تفکر، سریع و کند» از خطایی تحت عنوان پیش‌زمینه‌سازی (priming) نام می‌برد. مفهوم  پیش‌زمینه‌سازی اینست که کارها و احساسات ما را رویدادهایی پیش‌زمینه‌سازی می‌کنند که ما از آنها آگاه نیستیم. برای مثال اگر به تازگی کلمه خوردن را دیده یا شنیده باشید، احتمال اینکه کلمه ناقص «ک اب» را با حرف ب به صورات «کباب» کامل کنید بسیار بیشتر است تا آن را با حرف ت و به صورت «کتاب» کامل کنید.

پدیده پیش‌زمینه‌سازی در سیستم ۱ انجام می‌شود و ما امکان دستیابی به خودآگاهی در مورد آن را نداریم.

بد نیست نگاهی به یکی از آزمایش‌های جالب در زمینه پیش‌زمینه‌سازی بیندازید.

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی