- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سعید ارجمندی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


پاسخ مثبت و تشریح کامل به دو سوال انگیزه ای قوی در من برای شروع و به پایان رساندن ایجاد میکند:

۱- آیا از این تصمیم به رضایت میرسم ؟ به عبارتی رضایت من در گروه این تصمیم است ؟

۲- آنچه از دست میدهم و یا هزینه میکنم با چیزی که به دست خواهم آورد تفاوت قابل قبولی دارد ؟