- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 2: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است


سلام.

تجربیات فروش و فروشندگی دوستان خیلی ملموس نوشته شده اند و خیلی جالب هستند.

من امیدوارم با توجه به اینکه بسیاری از دوستان این تجربه را دارند که روش اجرایی شرکت ها  در بخش فروش با چیزی که مدیران شرکت می گویند قرار است اجرا شود مغایر هستند ، متمم عزیز باب مبسوطی در این خصوص بگشاید.

ممنون