Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


زمانی که محمد‌رضا‌‌‌ی‌ عزیز در مورد لزوم خالی کردن ذهن از آموخته های قبلی برای باز شدن فضا برای یادگیری جدید صحبت می کرد یاد کلاس آموزش شنا افتادم.
وقتی که مربی آیتم “پای‌دوچرخه” را توضیح می‌داد، دوستم تمرین ها را به خوبی نمی‌توانست انجام دهد، دلیل اش هم این بود که از قبل به صورت خود آموز این آیتم را تمرین کرده بود و غیر اصولی یاد گرفته بود، حالا من یک گام از او جلوتر بودم، چون که او اول باید گذشته خودش را فراموش می‌کرد تا بتواند مهارت جدیدی را یاد بگیرد.( یاد فایل صوتی نقطه شروع افتادم)