Menu
نویسنده مطلب : رز

مطلب مورد بحث:

هوش هیجانی ، برداشت از خود و احترام به خود


به نظرمن کمبوداحترام به خودمیل به زندگی راکم میکند چون فردهیچ چیزخودراجالب ومهم نمیبیندفکرمیکندپس چرازنده است ؟ من این حس کمبودراهمیشه درزندگی داشتم چون هیچ بخشی اززندگیم روازروی علاقه واختیارانتخاب نکرده بودم .امااخیرا سفری یکماهه به خارج ازایران رفتم چندروزی ازاین سفرم روباچندپزشک همسفربودم .اتفاقاتی که درطول سفرافتادو رفتارهای این افرادمنومتوجه وضعیت وموقعیت خودم کردفهمیدم که دارای قابلیتهای بسیارزیادی هستم که تاحالا اونارونمیدیدم .بطورکلی نظرم راجع به خودم عوض شده واحساس رضایتمندی بیشتری ازخودم میکنم وهمینطورسعی دربرطرف کردن ضعفهام دارم.