Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

چند اشتباه رایج در درک مفهوم برند و برندسازی


سلام
نکات دیگر، مواردی ازقبیل:
– اگر ارزش پیشنهادی برند تغییر کرد به این مفهوم نیست که برند دیگر وجود ندارد و مرده است، تویوتا وعده اقتصادی بودن و قیمت ارزان داشت اما امروز تغییراتی در این ارائه می بینیم.
– شاید بهتر است بیشتر به فکر ارائه خدمت و محصول مناسب خود باشیم تا خلق برند، این حساسیت ایجاد شده و اینکه این روزها همه از برند و برندسازی حرف می زنند اساساً ضرورتی دارد؟
– برند الزاماً یک دارایی در ساختارشرکت های تولیدی یا خدماتی خصوصی نیست، نهادهای دولتی و اجتماعی هم باید به دقت جریان نشر برند خود را ارزیابی و کنترل کنند.
در درک اشتباه از مفهوم برند سازی می توانم به اشخاص و شرکتهایی اشاره کنم که هر روز به دنیا کسب و کارمی آیند؛ یک هویت بصری تعریف می کنند، استراتژی و برنامه ندارند، نیمه جان شده و می میرند بدون اینکه اتفاقی تازه ای رخ دهد.