Menu
نویسنده مطلب : مجید صادقیان

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


من تعدادی از ویژگی هایی را که دکتر سریع القلم در سایت  شون نوشتن عرض کنم

وقتی با مشکلی روبرو می‌شود، دیگران را سرزنش نمی‌کند؛ اگر در قراری یک دقیقه دیر کرد از میزبان عذرخواهی می‌کند؛ از عملکرد خود ناراضی است و بسیار کم در مورد خودش صحبت می‌کند؛ تفاوت میان توجیه کردن و استدلال کردن را بداند؛ با هم‌قطاران خود در سطح ملی و بین‌المللی در ارتباط باشد؛

این هم آدرس وبسایت ایشون: http://www.sariolghalam.com