Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


سلام

به نظر من این جمله به اختیار انسان بر می گردد انسان موجودی مختار است که می تواند چیزی را در اختیار بگیرد یا از اختیار خود خارج کند می تواند مالک چیزی باشد و یا اینکه مالکیت آن را نداشته باشد ولی وقتی ذهن انسان درگیر موضوعی می شود که نمی تواند از آن آزاد شود و آزاد شدن از آن درگیری فکری از اختیار او خارج می گردد می توان این گونه تصور کرد که آن موضوع مالک انسان شده است.

به نظرم باید در خصوص هر موضوعی این قضیه را تست کرد که آیا می توان از نظر ذهنی با اراده از ان موضوع فارغ شد. آیا می توان ذهن را مدیریت کرد؟ اگر این امکان وجود داشته باشد با توجه به تعریف مالکیت که در بالا ذکر شده ما مالک آن موضوع خاص هستیم و در غیر اینصورت آن موضوع مالک مااست.

آیا لازم است که در همه موارد مملوک چیزی یا موضوعی نشد؟

بسیاری از ارزشها وجود دارند که انسان در طول زندگی تلاش می کند که مملوک باشد و موفقیت هر انسانی در میزان و شدت آن است. و کم نیستند موضوعاتی که باید مانند یک ابزار در اختیار انسان باشند و انسان مالک آن باشد ولی در واقع آن ابزار هستند که عنان زندگی ما را در دست گرفته و به دنبال خودمی گشند.

یکی از مهمترین این ابزار ذهن آدمی است هر وقت انسان توانست اختیار و یا مالکیت ذهن را در اختیار بگیرد زندگی شادی خواهد داشت و در صورتی که ذهن آدمی مالک آدمی گردد زندگی نا آرامی را فرد تجربه خواهد کرد.

اگر مدیریت ذهن و یا مالکیت ذهن در اختیار خودمان باشد ما مالک هر چه بخواهیم هستیم ولی اگر ذهن، ما را مدیریت کند تقریبا همه چیز مالک ماست.