Menu
نویسنده مطلب : مجید صادقیان

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


کنترل درآمد در حوزه خدمات مراکز تفریحی عرض می کنم:

در سطح مدیرعامل (ارشد):

به گزارش منابع و مصارف ماهانه شرکت و جریان وجوهات توجه می کند.

مدیر بهره برداری(میانی):

به زمان ماندگاری هر بازدیدکننده و میزان هزینه کرد  هر بازدید کننده در مقاطع هفتگی و ماهانه توجه دارد.

مدیر بازرگانی(مدیر عملیاتی) :

او به برنامه های تشویقی و قرارداد های خود برای مقاطع ماهانه و هفتگی توجه دارد و همواره به دنبال حفظ کف فروش روزانه هم هست. او هر شب خروجی را چک می کندو بسته به هر روز هفته برنامه های بازاریابی متناسبی را اتخاذ می کند تا کف فروش خود را حفظ کند.