Menu
نویسنده مطلب : abdollahi khashayar

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


پی بردن به ریشه آرزوها نیازمند این است که فرد خودرابشناسد  وآرزوهایی که او را درنهایت به احساس رضایت از زندگی میرساند پیدا کند نه دنبال ارزوهای دیگران برود فقط در این صورت میتواند بگویید همین را میخواستم وبارسیدن به آنها احساس دائمی موفقیت کند