Menu
نویسنده مطلب : محسن سعیدی پور

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی


سلام
کسب وکارمورد نظر من بیمه حرفه ای مشاغل یابیمه حرفه ای بودن است.(برگرفته از قسمت دوم گفتگوی محمدرضاشعبانعلی با مهندس واثقی در رادیو مذاکره)
۱-شرح کسب وکار
درحال حاضر شرکتهای بیمه , تخصص فرد را در شغلش بیمه نمیکنند.به نظر من یک خیاط یا یک آرایشگر یا یک دندانپزشک باید بیمه حرفه ای داشته باشد,تا اگر مشتری وی از او واز خدمت یا محصولش شکایت داشت بتواند طبق مکانیزمی این ادعا را ثابت وطلب خسارت کند.
صاحبان مشاغل با مراجعه به مراکز بیمه حرفه ای میتوانند سطح تخصص خودشان را اثبات کنند وشرکت بیمه نیزبا گرفتن مبلغی تخصص فرد را بیمه کند.وافراد جامعه مرجعی بابت تایید تخصص فرد رابشناسند وبه آن نهاد وتاییدش اعتماد کند.
۲-ارزشی که این خدمت ایجاد میکندامنیت خاطر برای مشتری است,که بتواند با خیال راحت هزینه کند,ونتیجه هزینه اش را به بخت واقبال نسپارد ومطمن باشد که جایی برای حمایت از او هست.
۳-صنعت خدمات بیمه
۴-بازار هدف
بسته به قدرت شرکت بیمه بازار هدف آن میتواند از یک حرفه یا یک شغل خاص در یک شهر شروع شود وبه شغلهای دیگر وشهرهای دیگر نیز کشیده شود.مثلا همه دندانپزشکهای تهران یا همه خیاطهای کرج
بازار بالقوه
همه حرفه ها ومشاغل کشور
بازار آماده
افرادی که درمشاغل مختلف مشغول فعالیت هستند یا بیکار هستند ویا تجربه کمی دارند.
۵-ضرورت این خدمت
باید این نیاز در سطح جامعه فرهنگ سازی شود,افراد جامعه باید بدانند در قبال مقدار پولی که پرداخت میکنند حق استفاده از محصولی دلخواه را دارند.واگر محصول مطابق ادعای فروشنده نبود میتواند بدون دردسر زیاد پیگیر حقش باشد.
اندازه بازار
این بازار توسط بیمه میتواند از شغلی که بیشترین شکایت از آن در جامعه هست ,یا شغلی که بیشترین خطر را ممکن است برای شهروندان ایجاد کند,شروع شود وبه مشاغل دیگر سرایت پیدا کند ومسلما با توجه به عدد ریالی بابت میزان تعهد بیمه اندازه آن بالای میلیارد خواهد بود.
هزینه جذب
این خدمت احتیاج به فرهنگ سازی دارد,واز زمان تصویب قانون تا اجرای آن واستقبال جامعه چندین سال طول خواهد کشید که هزینه زیادی در پی خواهد داشت.
هزینه رساندن محصول تا مشتری
با فراگیر شدن این خدمت شرکتها ی بیمه میبایست به تعداد مورد نیاز مراکزآزمون تخصص را ایجاد کنند تا دسترسی به آنها آسان باشد.

منحصربه فرد بودن محصول
به نظرم دیوارهای ورود به صنعت بیمه خیلی بلند است پس اولین شرکت بیمه تا مدتها میتواند انحصار این خدمت را داشته باشد.
مدت زمان زنده ماندن محصول
به نظرم پس از ایجاد حس نیاز جامعه وطی کردن مراحل قانون گذاری این خدمت تا زمان وجود داشتن صنعت بیمه وجود خواهد داشت.
۶-همیشه پس از قانون گذاری واجرای قانون گپهای آن مشخص خواهد شد,وهمیشه فضایی برای فرصت طلبان خواهد بود که باید درطی زمان جلوی آن گرفته شود.
تشکر