Menu
نویسنده مطلب : حمید چرم فروشان

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


هدف: افزایش درآمد پروژهhttp://www.manishen.com

تصمیمات گرفته شد:

افزایش بازدید، ملک و آموزش سیستم

اقدامات انجام شده:

۱- بازایابی تلفنی

۲- پیامک به کاربران قدیمی

۳- افزایش دادن ملک به مشاورین املاک

تبلیغات تلگرامی، ایمیلی و پیامکی

نتایج:

استقبال کمتر از انتظار کاربران

مدل ذهنی:

تغییری چشم گیر تر و خارج از چارچوب فعلی باید صورت بگیرد

قوانین تصمیم گیری:

بازخورد گیری علمی تر از نیاز کاربران

اقدامات ملموس تر از نگاه کاربران