Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


١- بدلیل شرایط بد اقتصادی مجبورم کارمند بمانم و نمی توانم کارفرما شوم

بدلیل عدم آشنایی با بازار و ترس از شکست ترجیح می دهم که کارمند بمانم.

٢- بدلیل کمبود وقت کمتر ورزش نمی کنم.

ورزش در اولویت من قرار ندارد و ترجیح می دهم به کارهای دیگری بپردازم.