Menu
نویسنده مطلب : محمد علیزاده

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


هیچ وقت به زمان خاکستری به این صورت دقت نکرده بودم .دقیقا بعد از کار بسیار بالا و تمرکز در باکس های ۴۵دقیقه الی ۱ساعته وقفه میندارم و ۲۰ دقیقه استراحت میکنم .حالا در موقع زمان سیاه با تمرکز بالا و در زمان سفید فقط یک کار انجام میدهم .اگر با موبایل مشغول هستم ، همون یک کار ،اگر آهنگ همون آهنگ،اگر اینستاگرام فقط اینستا و کار دیگری در کنارش و به موازاتش انجام نمی دهم.تجربه خوب و جالبی است که قبلا راحت از کنارش رد میشدم.