Menu
نویسنده مطلب : ساره د

مطلب مورد بحث:

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (Non-fiction)


من کتاب روان درمانی اگزیستانسیال رو معرفی میکنم. خوندن این کتاب برای من درد شیرینی به همراه داشت. شیرین چون شناخت بیشتری از خودم پیدا کردم و دید من رو به مسائل اساسی انسانی مثل مرگ، تنهایی،مسئولیت و خواستن باز کرد. اما پرده برداشتن از ضعف هام و دیدینشون، درد و اضطرابی رو به من وارد کرد که البته خواستنی بود.