Menu
نویسنده مطلب : فریناز ابراهیم زاده

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


۱- تا اینجا که بحث استعداد یابی رو دنبال کردم خودم رو در هیچ زمینه ای مستعد نیافتم ;)

۲- فکر می کنم متوجه مفهوم کلی شدم ولی در مورد شناخت انسان های جدید بر اساس تجربیات قدیمی طوری که در دام پیش داوری هم نیفتیم کمی برام مبهمه

۳- نمی دونم چقدر صحیح باشه ولی از کامنت های دوستان “هندسۀ فرکتال” در ذهنم تداعی شد (خودهمانندی یا برخال هم ترجمه شده)

واژه فرکتال در سال ۱۹۷۶ توسط ریاضیدان فرانسوی به نام بنوئیت مندلبرات وارد دنیای ریاضیات شد، او متوجه شد: ابرها به صورت کره نیستند، کوهها همانند مخروط نمی‌باشند، سواحل دریا دایره شکل نیستند، پوست درخت صاف نیست و صاعقه بصورت خط مستقیم حرکت نمی‌کند.و بنابراین هندسهٔ اقلیدسی، بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیست 

ساده ترین مثال برای یک شیئ خود متشابه در طبیعت گل کلم است که هر قطعهٔ کوچک گل کلم متشابه قطعه بزرگی از آن است. همین طور درخت کاج یک شیئ خود متشابه است، چرا که هر یک از شاخه‌های آن خیلی شبیه یک درخت کاج است ولی در مقیاس بسیار کوچکتر. همچنین در مورد برگ سرخس نیز چنین خاصیتی وجود دارد.
منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟
رشته کوه‌ها، پشته‌های ابر، مسیر رودخانه‌ها و خطوط ساحلی نیز همگی مثالهایی از یک ساختمان خود متشابه هستند. فراکتال شکل هندسی پیچیده است که دارای جزییات مشابه در ساختار خود در مقیاسهای متفاوت می‌باشد و بی نظمی در آن از دور و نزدیک به یک اندازه است.
جسم فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. مثلاً وقتی به یک کوه نگاه می‌کنیم شکلی شبیه به یک مخروط می‌بینیم که روی آن مخروطهای کوچکتر و بی نظمی دیده می‌شود ولی وقتی نزدیک می‌شویم همین مخروطهای کوچک شبیه کوه هستند و یا شاخه‌های یک درخت شبیه خود درخت هستند.
منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟
نظم در حین بی نظمی، برداشت شکل کلی یک کوه یا دانۀ برف از اشکال ریزی که اون رو تشکیل داده
البته برخال صرفا به هندسه محدود نشد و در معماری، هنر، رایانه، مواد و مدیریت (مدل فرکتال، جایگزین مدل سلسله مراتبی) نیز کاربرد دارد