Menu
نویسنده مطلب : سارا معیاری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا کسب دانش با تحصیل در دانشگاه یکسان است؟

آیا همه دانشگاه رفته ها موفق شدند ؟

آیا کسانی که سرمایه اولیه مطلوب را در کنار ایده های خود داشتند زودتر به موفقیت دست نیافتند؟

آیا زندگی شاد امروز با ارزش تر از پس انداز برای روزهای ناشناخته فردا نیست؟