- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زهره خلیلی

مطلب مورد بحث:

تکنولوژی دیجیتال مدیر بهتر می‌خواهد نه تکنوکراتهای بیشتر


هیچ تکنولوژی دیجیتالی ،به طور کامل نمیتواند تمامیه مهارتها واستعدادهای لازمه ذهن یک مدیر آشنا به تکنولوژی های مختلف وit را بگیرد ،چون یک مدیر با استفاده از مهارتهای مختلف قدرت ارایه ایده وتصمیم گیری دارد ،برای مثال ،نرم افزار تلگرام قدرت تحول در خود را ندارد واین مدیر وطراحان وابسته وسیاستهای کمپانی است که مشخص میکند ،قدرتی به نام سوپر گروه بر اساس نیاز کاربران وهمینطور نیاز سازی برای کاربران به تلگرام اضافه شود