Menu
نویسنده مطلب : مجید محمودی

مطلب مورد بحث:

تعریف مهارت چیست؟


۱.مهارت رعایت آداب معاشرت

۲.مهارت درست شوخی کردن

۳.پیدا کردن مصداقها در زندگی

……………………….

۱.مهارت لذت بردن از هر شرایطی

۲.مهارت انعطاف پذیری در شرایط مختلف

……………………….

۱.دیدن نکات مثبت و خیریت هر رویدادی

۲.مهارت عمل به آموخته ها

۳.مهارت ایمان و توحید عملی در زندگی روزمره

البته هنوز دارم فکر میکنم که ویژگیها و اعتقاداتی مثل شجاعت و ایمان مهارت محسوب نمیشن؟

از یک طرف مثل مهارت ها آموختنی هستند و باید براشون زمان و انرژی بذاریم و از طرفی بنظر از جنس ویژگی و نگرش هستند.گویا بهتره بگیم همانطور که بعضی دانشها رو باید به مهارت تبدیل کرد بعضی نگرشها رو هم باید ( با پیدا کردن مصداقهاشون)به کاربردی کردنشان در زندگی فکر کرد.