- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام

اجازه می خواهم برای روشن شدن مطلب، پاسخ یکی از اندیشمندان را به یکی از نشریات بیان نمایم.

مطلب در مورد تعریف آزادی بیان در مطبوعات بود، نشریه مورد نظر اظهار کرده بود که انسانها آزادند تا وقتی حقیقت را بگویند و ایشان در پاسخ گفتند که انسانها آزادند تا حقیقت را بجویند چرا که در جستن حقیقت انسانها حق خطا کردن و گم کردن راه را دارند و این حقیقتی غیر قابل کتمان است.

اگر با همین سیاق جلو برویم می توان گفت که انسانها حق دارند موفقیت را تجربه کنند ودر این تجربه کردن ممکن است خطا کنند و حق تغییر و باز نگری تعریف سعادت و موفقیت را دارند .

با این نگاه چه بسا کثیری از دلنگرانیها و دغدغه های انسان بر طرف گردد.