- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی مذاکره کننده | باورها، ارزش‌ها و قضاوت‌ها


جمله ى زیبایى بود : باورها و ارزش ها و قضاوت ها را نمى شود از هم تفکیک کرد .

بر همین اساس ،  یک فرد مذاکره کننده باید این باور را داشته باشد که ارزش ها و قضاوت هایش در جهت پیشبرد مذاکره اى توأم با صداقت و رضایت باشد .

متر ومعیار موفقیت هم حصول دستاوردهایى که قبل از مذاکره براى خودمان ترسیم کرده بودیم .