Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


با سلام

همانطور که گفته شد اضطراب نقطه تمرکز شفافی ندارد یعنی منبع تولید آن برای ما ابهام دارد  بنابراین با گفتگو با خود یا دیگران سعی می کنم به سرچشمه ی تولید این احساس نزدیک شوم. من گستره ی این  احساس را در طیفی از منابع شناخته  شده  تا منابع  ناشناخته شده در نظر می گیرم و سعی می کنم  با روشهای مختلف از وضعیت ابهام بیرون بیایم و این احساس را  تبدیل به ترش شناخته شده کنم.سپس  با توجیه و مثبت نگری به این احساس سعی می کنم از شر دوران افکار مزاحم و تکرار شونده ای خلاص شوم که به آستانه ای آن نزدیک شدم.اگر این اتفاق افتاد که هیچ و گرنه به منحرف سازی آگاهانه ذهنم اقدام می کنم. دراین مرحله سعی می کنم از این موقعیت و احساس نامطلوب خارج شوم. فعالیت های شدید بدنی  مثل ورزش و پیاده روی و تمرکز و پرداختن بر مواردی  که از انها پاداش مثبت می گیرم(یا دوری از این احساس دردآور تر و از این درماندگی بن بست گونه تر هم وجود دارد، دیدن فیلم خوب، روی آوردن به خوردنی های خوب، هم نشینی با دوست داشته هایم) در نهایت فرورفتن در خود و فرار از موقعیت  مبهم اضطرابی با خوابیدن، و یاد آوری دائم  بر این جمله که ” به زودی از این وضعیت قرمز خارج  خواهی شد مثل دفعات قبل اندکی صبر و تحمل بایدت”