Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


کنترل در شرکت های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است.

لذا شاخصی در سطح مدیریت برای جلوگیری از خروج کالای نامنطبق تعریف می شود ( این شاخص می تواند  تعداد شکایات دریافت شده از مشتری باشد)

در سطح دوم  باید دستورالعمل ها ، روشهای آزمون ، نمونه برداری ، محدوده های پذیرش و … تدوین و تعریف شوند.

در سطح سوم ، اجرا کردن دستورالعمل و … برای پذیرش مواد خام ورودی ، محصول در حین تولید و محصول خروجی از سیستم است.

در سطح چهارم کنترل محصول در انبارها ، در فروشگاهها و … است که در صورت بروز مشکل کیفی ، محصول از عرضه نشده و یا جمع آوری شود.

در صورت گزارش هر نوع مشکل کیفی ، سازمان موظف است اقدام اصلاحی / پیشگیرانه را اتخاذ نماید.