Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


نگاه رویداد محور خیلی وقتا ناشی از عدم یادگیری صحیح است که از دوران کودکی آموزش داده نمی شود والبته دیده می شود بعضی اوقات افراد برای رسیدن به اهدافشان ترجیح میدهند فقط رویداد ها را ببینند

مثلا کارفرمایی که به پیمانکاران اعلام می کند شما کار را سه ماه دیر تحویل داده آید ولی با یاد آوری چگونگی تاخیر سه ماهه توسط پیمانکار حاضر نیست زیر بار آن برود مثلا این که عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت موجب این تاخیر شده و یا تداخل کاری کارفرما با فعالیت پیمانکار دلیل این تاخیر بوده
مثال دیگر در این مورد در حوزه کارمندی که یک روز بدون هیچ دلیلی از سوی رییس خود با برخورد نا مناسبی مواجه می شود و نمی تواند تحلیل کند که ای برخورد ناشی از رفتارهای گذشته خود او بوده است