Menu
نویسنده مطلب : سونیا هادی گل

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


من برای تغییر شغلم خیلی مصمم بودم (یعنی حتی با وجود مشکلات اقتصادی و …. از تصمیم خودم منصرف نشدم) ولی مجبور شدم برای قانع کردن اطرافیانم دلایل تغییر شغلم رو توضیح بدم و در این حین متوجه شدم که تا به حال به این شکل برای خودم هم تحلیل نکرده بودم ولی خودم هم با توضیح دلایلم مصمم تر شدم.