Menu
نویسنده مطلب : کیمیاگر

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی مذاکره کننده


مدل ذهنی من در مذاکره

 

از جمله عینک هایی که به قول متمم  باعث می شود تمام عینکم رنگی شود، برای من آن است که ببینم طرفم چه قدر توان اجرایی دارد و چقدر می تواند منطقی و در چهارچوب مشخصی به من برنامه بدهد. برای من در مذاکره بسیار مهم است که موارد مهم و مواضع من به راحتی با پاسخ هایی انگیزشی و رویایی جواب داده نشوند.