Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


می گویند آدم عاقل کسی است که از تجربه دیگران استفاده کند و مرتکب اشتباهات آنها نشود.

اگر اطرافیان نزدیک مانند خانواده، اقوام و دوستان جزو آن دسته از افراد با دقتی باشند که از مسائل زندگی درس بگیرند و مقهور اشتباهات نشوند، می توانند بسیار کمک کنند تا به جای پاگذاشتن روی پله هایی که آنها قبلا پا گذاشته اند، از چند قدم جلوتر شروع کرد، در حالیکه سابقه و تجربه ارزشمندی نیز در اختیار داریم.