Menu
نویسنده مطلب : علیرضا برور

مطلب مورد بحث:

گفتگو درباره کارتون: دومین قلاب


کارتون دومین قلاب منو یاد برخی تبلیغاتها ویا شماره های تبلیغاتی که از طریق پیام کوتاه موبال ارسال میشه میندازه عمدتا با مطالب فیک و تقلبی شروع به بازار یابی میکنند و شما که به دنبال استفاده از ان هستید در دام بعضی از این تبلیغاتها خواهی افتاد که در نهایت در قبض اخرماه می بینی کلی هزینه رو قبضت اضافه شده بدون اینکه سودی عاید شما شده باشد