Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


معمولا در اجاره دادن، موجر اختیارات کامل استفاده از دارایی را بنا به شروطی واگذار میشود اما مثلا اگر همان خانه با یک مسافر برای یک روز داده شود اختیارات بسیار محدودتری به این مستاجر کوتاه مدت داده میشود. در واقع بنا به نیاز و وفور تاداد مستاجر خانه، خودرو و … این نوع از ارائه خدمات خود در قالبی و دسته ای دیگر قرار داده شده اند
خدمات شرکت های لیزینگ: مشتری با پرداخت مبالغ مشخص در زمان های تعیین شده مالکیت خودرو را به دست می آورد اما باید دقت شود که تا پرداخت کامل همه اقساط مالک خودرو شرکت لیزینگ است و خودرو در اجاره خریدار می باشد.