Menu
نویسنده مطلب : پانیذ

مطلب مورد بحث:

انواع تعارض | آشنایی با ریشه‌های تعارض


 تجربه‌ی شما از بروز تعارض‌ در محیط کار یا محیط زندگی چه بوده؟ کدام ریشه‌ها را بیشتر و پررنگ‌تر در اطراف خود مشاهده کرده‌اید؟

به نظرم در محیط زندگی و برخوردهای عادی ریشه اصلی تعارض در تفاوت بین ویژگی و صفات شخصیتی است. به خاطر این ویژگی هاست که نوع نگاه ما به جهان اطرافمان باهم متمایز است و در نهایت عملکرد و پاسخ ما نسبت به اتفاق هایی هرچند کوچک با هم دیگر تفاوت زیاد دارد و سبب بروز تعارض میشود؛ در حالیکه عوامل دیگری که سبب شکل گیری تعارض میشود در بین افراد نزدیک تفاوت محدودی باهم دارند

اما در محیط کار به نظرم دو عامل تفاوت در اهداف و تفاوت در سلسله مراتب ارزش ها سبب ایجاد تعارض می شود چرا که به دلیل پیچیده تر بودن سیستم و درخواست های متفاوت از سیستمی که در آن قرار گرفتیم، امکان حل اختلاف نظرها و جلوگیری از ایجاد تعارض اجتناب ناپذیرتر است.