Menu
نویسنده مطلب : محمد علی شمس

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


ممنون از یاددآوری موضوع. بعضی مطالب باید آنقدر یادآوری شوند تا کاملا جا بیافتند .

من  مکان مشخص برای مطالعه  را تقریبا  رعایت کردم لیکن در مورد زمان هنوز به برنامه قابل قبول نرسیدم شاید خستگی ناشی از کار و آلودگی هوا در بعضی روز ها باشد

اما یادداشت برداری  حین مطالعه راقبلا انجام میدادم اما در مطالعات اخیر انجام ندادم که یادآوری موضوع در پیام اختصاصی من بسیار موثر بوده  و در مورد همین مطلب که می خوانم انجام دادم

و وقفه ها که خیلی تاثیر دارند گرچه زمان می برد ولی در یادگیری تاثیر شگرفی دارد.