Menu
نویسنده مطلب : سارا عشقی

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف، تفکر سیستمی و هدفهای ضمنی


فکر می کنم دلیل بی علاقگی اغلب دانشجویان (نه فقط هم ورودی های شما)، در ایران نه فقط کمبود محیط مناسب یا امکانات و تجهیزات یا نبود روش تدریس صحیح تر در دانشگاه ها باشد؛ بلکه بیشتر به نبود انگیزه کافی دانشجویان در ان رشته مربوط  است. چون تقریبا (البته امار دقیقی ندارم ، شاید خوشبینانه ترین حالت ۷۰ درصد یا بیشتر دانشجویان در هر مقطع یا هر نوع دانشگاهی اعم از رایگان یا پولی، دولتی یا …)بنا به دلایل دیگری غیر از علم آموزی ، ارضاء حس کنجکاوی در موضوعات مورد علاقه و دارای استعداد یا حتی کارآفرین بودن و ثروت اندوزی با استفاده از خلاقیت و استعدادهای خود وارد دانشگاه و رشته انتخابی میشوند.