Menu
نویسنده مطلب : سید حمید رضا صحفی

مطلب مورد بحث:

شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌


برای افزایش تمرکز و دور شدن از صداهای محیطی از نویزلی استفاده می کنم. اوایل که شروع به استفاده از سایت noisli کرده بودم بیشتر از اینکه به افزایش تمرکز منجر بشه حواسم به تمرکز بر صداهای پخش شده از اون نرم افزار جمع میشد، بعد از گذشت مدتی، اکنون محرک ب(نویزلی) باعث افزایش تمرکز می شود که می تواند با کتاب اتفاق بیفتد یا هر کار دیگری که نیاز به تمرکز دارد.

محرک الف کتاب(مطالعه یا کار نیازمند تمرکز)، محرک ب نویزلی، پاسخ افزایش تمرکز برای مطالعه