Menu
نویسنده مطلب : Shahaboddin

مطلب مورد بحث:

انواع تعارض | آشنایی با ریشه‌های تعارض


تجربه‌ی شما از بروز تعارض‌ در محیط کار یا محیط زندگی چه بوده؟ کدام ریشه‌ها را بیشتر و پررنگ‌تر در اطراف خود مشاهده کرده‌اید؟
خودتان را در مواجهه با کدامیک از ریشه‌ها قوی‌تر و در کدام‌ زمینه‌ها ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنید؟
من در محیط کار قبلی با همکاری سرو کار داشتم که در کارهای تمام واحد ها دخالت میکرد و با  توجه به ضعف مدیریتی شرکت به او پستی نیز داده بودند و این برای من بسیار مشکل ایجاد کرده بود.
با توجه به توضیحات این پیج میتوان گفت آن شخص از نظر منافع، فرهنگ و شخصیت با دیگران متفاوت بود.