Menu
نویسنده مطلب : عباس

مطلب مورد بحث:

تفاوت | تضاد | تناقض


سلام

از متمم بخاطر این مطلب تشکر میکنم
خیلی وقت ها در مورد بکارگیری ۲ کلمه تضاد و تناقض شک میکردم…ناخوداگاه میدونستم که با هم تفاوت دارند(و اختلاف ندارند چون نمی توانند اصراری بر درستی خود داشته باشند!) اما بطور کامل تفاوتشان برایم شفاف نبود.

هم چنین با روشن شدن کاربرد فرق با تفاوت بهتر معنی فرق گذاشتن بین ۲ نفر را درک میکنم…به این دلیل که رجحان یک فرد به فرد دیگر باعث فاصله افتادن بین ان ها می تواند بشود  و برای همین گفته می شود فرق گذاشته شده است.

یا فراق یار که به فاصله افتادن و جدایی عاشق و معشوق از هم برمیگرده.