Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

تاکتیک های مذاکره | مهارت سکوت کردن در مذاکره


در جریان مذاکره با مافوقم در خصوص تغییر محل خدمتم بعد از صحبتهایی در این باره که بیشتر حول وحوش چرایی تصمیم و وضعیت جاری بود ایشان اشاره کردند که چند وقتی نیز وضعیت فعلی را تحمل کنم تا بعدا و با بروز فرصتهای جدید راجع به این موضوع مجددا صحبت کنیم و بعد از این پیشنهاد سکوت کردند. این پیشنهاد برای من اصلا خوب نبود. من هم در ارزیابی پیشنهاد اینقدر سکوت کردم که ایشان سکوتم را ظاهرا حمل بر رضایت کردند و بعد از لحظاتی با بلند شدن از جای خود عملا کفایت مذاکره را اعلام کردند و این پیشنهاد به من تحمیل شد. در حالیکه اگر در شکستن سکوت پیش دستی میکردم و به نوعی عدم رضایتم را از پیشنهاد ارائه شده اعلام میکردم ممکن بود در ادامه وضعیتهای دیگری را مورد بحث قرار دهیم که متاسفانه سکوت بیش از حد من باعث این فرصت سوزی شد.