Menu
نویسنده مطلب : ف.رسولی

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


برای من هم در نقشهایی که در محیطهای مختلفی که دارم متفاوت است.و حتی  با آدمای مختلف، متفاوت!

در ارتباط با نمودار مک کنا، تاحدی اینگونه است مثلا ستون سوم دقیقا برای من همینطوره یعنی:  امتیاز بالا در سمت مثبت یا منفی یک پارامتر، با امتیاز کم در سمت دیگر همان پارامتر همراه می‌شود. اما ستون چهارم در مورد من اینگونه نیست.

دوست دارم روی این دو مورد کار کنم:

لازم نیست هر وقت می‌توانی کسی را نوازش دهی، این کار را انجام دهی.معمولا با کوچکتر از خود سعی می کنم هواشونو داشته باشم، اما باید هوای بقیه را هم داشته باشم
حتی وقتی نیاز به نوازش داشتی و کسی آن را به تو داد، آن را نپذیر: معمولا در این مورد اگر کسی نوازش مثبت بدهد میگم نه بابا منکه کاری نکردم و … میخوام هوای خودمو داشته باشم.