Menu
نویسنده مطلب : مریم آزاد

مطلب مورد بحث:

افزایش عزت نفس و هنر بازخورد گرفتن درست


در چه مواردی از بازخورد درونی و چه مواردی از بازخورد بیرونی استفاده می‌کنید؟

سعی میکنم سهم بیشتری برای بازخورد های درونی در نظر بگیرم . و شاید تصمیمم برای دریافت بازخورد بیرونی تا میزان زیادی به تاثیر نتیجه ی  عملکرد و رفتار من بر اشخاصی غیر از خودم بستگی داشته است . به طور مثال گاهی و به نسبت بیشتری در محیط شغلی مواردی بوده که رفتار من موجب رنجش دیگری شده و یا حتی احساس من این بوده که به طور غیر عمد باعث کاهش عزت نفس فرد دیگری هم شده ام . در این مواقع در مورد درستی و نادرستی صحبت ها و عملم به ویژه ازافراد نزدیک بار ها و بارها بازخورد می گیرم که در مواقعی همین بازخورد ها از میزان تاسف من برای رفتارم کم کرده و گاهی هم باعث شده به اشتباهاتم پی ببرم.اما برای انتخاب های مهم زندگی شخصی و  مسائلی که به ارزش ها و باور هام مربوط باشه بازخورد درونی اولویت بیشتری برای من داره و شاید خیلی علاقه مند نیستم که نگاه های بیرونی رو به اهداف و انتظارات مهمی که از خودم دارم و داشتم معطوف کنم . و البته این طور فکر میکنم که هر روز و به دفعات و برای رفتار های مختلف ام در حال دریافت بازخورد درونی هستم.

آیا به بازخورد همه‌ی اطرافیان وزن یکسان می‌دهید؟

طبیعتا نه . در این رابطه محتاط هستم و حتی در انتخاب افراد نزدیکم برای دریافت بازخورد وسواس دارم . و تا به امروز با تجربه های کمی که داشته ام به نظرم  در وزن دهی درست عمل کردم.