Menu
نویسنده مطلب : نادر زندرحیمی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


بسیاری از سازمان ها از مدل تعالی سازمانی  EFQM جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بر اساس ۹ معیار این مدل در دو بخش توانمندسازها و نتایج استفاده می کنند. ابتدا هر سازمان با توجه به توانمندی های خود، یکی از از سطوح این جایزه (از تقدیرنامه تک ستاره تا تندیس زرین) را مشخص و هدف خود قرار می دهد. سپس برای رسیدن به آن هدف و بر اساس شاخص های مدل، تعداد زیادی رویکرد تعریف و به مرحله اجرا در می آورد. در نهایت برای سنجش میزان موفقیت سازمان در اجراسازی این رویکردها بایستی سازمان مورد ارزیابی رسمی قرار گیرد. معمولا نتایج ارزیابی در قالب گزارش بازخورد به سازمان اعلام می گردد. سازمان نیز نتایج ارزیابی را ملاک تصمیم گیری خود برای تعریف اقدامات بهبود قرار می دهد.(چرخه یادگیری تک حلقه ای). اینک گزارش بازخورد می تواند افراد درگیر در پروژه را به یک تعامل دو طرفه وا دارد. از یک طرف  و تا قبل از گزارش بازخورد شاید پیش فرض های مدل ذهنی ما برای اجرای یک رویکرد با بعد از دریافت گزارش تغییر محسوسی نماید و در نتیجه  اقدام بهبود متفاوتی در پیش گرفته شود. از طرف دیگر ممکن است افراد در گیر در پروژه با مدل های ذهنی متفاوت تصمیم گیری های متفاوتی جهت انتخاب یک اقدام بهبود انجام دهند که هر کدام از آنها می تواند تاثیر مهمی بر نتایج مربوطه داشته باشد.(چرخه یادگیری دو حلقه ای).