نیلوفر کشاورز - آنچه شما درباره‌ی خودتان می‌دانید
Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

آنچه شما درباره‌ی خودتان می‌دانید


وقتی به سه آیتم خودانگاره نگاه می کنم تصورم این است که :

تصویر از خود  نمایاننده وضعیت فعلی یا حال ما است.

عزت نفس می تواند نمود آنچه که بر ما گذشته است، باشد.

و خودِ ایده آل آن آینده ای است که می خواهیم باشیم.

بنابر تجربیات شخصیم فکر می کنم این سه اغلب در تعارض با یکدیگر هستند. و روزی که بشود یک آشتی درونی بین این سه عنصر برقرار کرد، فرد احساس آرامش عمیقی را تجربه خواهد کرد. آن زمان گاهی به طور موقت شکل می گیرد و فرد احساس انگیزه زیادی برای امور و ماموریت زندگیش یا یافتن آن دارد. اما به دلیل اینکه فرد تلاش  آگاهانه ای نیاز دارد تا بتواند آنها را بالانس نگه دارد، انرژی زیادی صرف می شود و بعد از مدتی آن تلاش را رها می کند.

به نظر من بخش زیادی از عزت نفس و تصویر سازی ایده آل ما به طور نا آگاهانه در کودکی خراب می شود . و فرد باید بقیه عمرش را صرف اصلاح و بهبود آن نظام ناکارامد موروثی کند.