Menu
نویسنده مطلب : مهربانو

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


توانایی ها و مهارت های من بیش از سمت شغلی بود که انتخاب میکردم و فکر میکردم مدیران با دیدن توانایی هام به من  ارتقا پست میدهند اما هرگز  این اتفاق نیافتاد.

در واقع من باید شغلم را در سمت های قابل ارتقا و پرچالش تر انتخاب میکردم تا هم مهارت هام دیده بشوند و هم از نظر موقعیت شغلی پیشرفت میکردم .