Menu
نویسنده مطلب : سامان

مطلب مورد بحث:

تمرین نوشتن: از قتل کلمات نترسیم


کتاب برتری خفیف اثر جف اولسون

موضوع این کتاب این است که چگونه با برداشتن قدم های کوچک و پایدار می توانید از جایی که هستید به جایی که میخواهید باشید برسید. به گفته نویسنده بسیاری از افراد در زندگی خود از برتری خفیف استفاده می کنند بدون اینکه خود خبر داشته باشند. در دنیای پر هیاهوی امروز که افراد به دنبال کسب موفقیت های یک شبه هستند خواندن این کتاب می تواند به از بین بردن توهم موفقیت بدون تلاش کمک کند. اگر افراد به قدرت برتری خفیف و برداشتن قدم های کوچک در طولانی مدت پی ببرند می تواننداهداف خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند.

 

تجربه انجام تمرین: دلبستگی به متن نوشته شده و مقاومت ذهنی در مقابل حذف کلمات. اما با تکرار این تمرین این مقاومت کمتر خواهد شد.