Menu
نویسنده مطلب : عباس بوشهری

مطلب مورد بحث:

ویندوز هولوگرافیک و دستگاه هولولنز مایکروسافت و پارادایم جدید


به این فکر میکنم نحوه استفاده از نرم افزارها و سیستم عاملها سرانجام بجایی برسد که نیازی به آموزش نداشته باشد و هرکسی با توجه به نحوه کارکرد آنها ، درست در لحظه آشنایی با آنها قادر به بکارگیریشان باشد . بعبارتی آموزش در نحوه استفاده سرانجام منسوخ شود و فقط آموزش برای ساخت آنها در جریان باشد . ووووووو عجب پارادایم شیفت کولاکی خلق کردم :))))