Menu
نویسنده مطلب : مرتضی موسوی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تمرین اول : اون موجوداتی که کف پاشون صافه ( از روی ضلع روی زمین قرار دارن) واسه سیاره الفا هستن و موجوداتی که با نوک پا ( گوشه های چند ضلعی) روی زمین قرار گرفتن واسه سیاره بتا هستن.

 

تمرین دوم: دنبال تفاوت ها گشتم اول خواستم با رنگ ها متمایز کنم دیدم نمیشه ولی از روی اشکال شد