Menu
نویسنده مطلب : محمد زمانی مقدم

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


تا آنجایی که بنده متوجه شدم آنالوژی ، گشتن و پیدا کردن ارتباط بین دو پدیده است.

در رابطه با تمرین اول مربیگری فوتبال و کارگردانی سینما را بررسی می کنم :

۱- هر دوی این ها حکم لیدری یا رهبری برای ایجاد یک ساختار منظم که منتج به تولید یک اثر بعضا ماندگار می شود را دارند.

۲- کارگردان عناصر فیلم را که فیلمنامه نویس خلق کرده است کنار هم می گذارد و به آنها نقش می دهد ، شرح وظایف می دهد و هدایتشان می کند همانطور که سرمربی یک تیم فوتبال بازیکنان را هدایت می کند.

۳- کارگردان و مربی هر دو سعی شان بر این است که هیچ کدام از عناصرشان هارمونی کار تیمی را به هم نزند.

۴- این دو سعی در خلق یک کار فوق العاده هماهنگ را دارند در حالیکه هر یک از بازیگران یا بازیکنان میتوانند خودشان یک پدیده متفاوت با رفتارها و شرح وظایف گوناگون باشند و در شیرازه کار تیمی یک اثر ماندگار سینمایی و یا یک بازی تاریخی فوتبال خلق کنند.

شباهت ها بین این دو بسیار زیاد است و به همین مقدار بسنده می کنیم.

 

اما در مورد تمرین دوم به بررسی آنالوژی میان رابطه فرزند با مادر و فرزند با دوست همجنس می پردازیم :

رابطه فرزند با مادر به شکلی است که پس از  ارتکاب به اشتباه از سوی فرزند مادر به او تشر میزند و در جهت کمک کردن برای جبران بر می آید و دقیقا رابطه دوست صمیمی هم همینطور است.

یا زمانی که اتفاق جبران ناپذیری برای فرد می افتد دوست و مادر هر دو کنار او هستند.

 

در آخر اضافه میکنم که هرچند این دو رابطه شباهت هایی دارند اما تفاوت هم کم ندارند.