Menu
نویسنده مطلب : رحیمه سودمند

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


زندگى مجموعه اى از رها کردن ها و خداحافظى هاست .

از زمانى که زندگى جنینى را رها میکنیم تا زندگى روى کره ى خاکى را شروع  کنیم تا زمانى که زندگى را رها مى کنیم که  مرگ را تجربه کنیم . در طول این مسیر بارها و بارها این دو شکل از ترک گفتن را بازى کرده ایم و بعضى از ما ها بسیار در این کار تبحر داریم .

اما چرا بعضى ها را رها مى کنیم و در مورد بعضى ها خداحافظى را ترجیح مى دهیم ؟