Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


خیلی از مردم شماره موبایلشان را نشان دهنده بخشی از شخصیتشان می دانند. فکر می کنم شماره موبایل با شخصیت آنالوژی دارند. توی تبلیغات اپراتورها برای خرید شماره های باارزش نیز از این شباهت استفاده می کنند. مثل این شعار که “خوش خطی برآزنده شماست” برای همراه اول و شعار “از رایتل ۲۰ بگیرید” برای رایتل.