Menu
نویسنده مطلب : آزاده حبیبی

مطلب مورد بحث:

ماجرای شام دُنگی


روش سوم بهترین روش است اما ۳ نکته باید در نظر گرفته شود تا این کار بتواند تداوم پیدا کند

۱- تمامی دوستان درهمه گرده همایی ها بتوانند حضوز داشته باشند .

۲- تمامی دوستان  به نوع غذای سفارشی را از نظر مبلغ توجه داشته باشند

۳- در سفارشات استطاعت تمامی دوستان در نظر گزفته شود .