Menu
نویسنده مطلب : جمال بخشی زاده

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی کار با اعداد


آزمون های جالبی داشت.بازی با اعداد من رو یاد بازی و ریاضی کتاب ” ریاضی ” مقطع راهنمایی انداخت.

اولین جوابی که برای معادله پیدا کردم۴۵=۲۸+۱۷ بود.

البته قبل از اینکه موبایل همه گیر بشه حافظه بهتری در حفظ اعداد داشتم.

بنظرم هرچه از این استعداد کمتر استفاده کنیم دیرتر جواب میده .